Solenergiprojekt i Botswana

Solenergiprojekt i Botswana

I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Botho University Gaborone, Botswana medverkar Solartransition i ett utvecklingsprojekt med fokus på solenergi. Projektet genomförs i Botswana och inkluderar även fältstudier (se mer om projektet nedan). KTH Global Development Hub (GDH) bedriver sedan ett par år tillbaka en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med Botho University och ett flertal universitet i Afrika söder om Sahara. Partnerskapet syftar till att utveckla och implementera utmaningsdriven utbildning och genomföra projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Utvecklingsprojekt om Solenergi och dess potential som energikälla i Botswana (”Solar Energy and its Potential as an Established Energy Source in Botswana”)
Med sina 320 dagar soldagar per år har Botswana en stor potential för solenergi. Trots detta utgör solenergi som energikälla bara en bråkdel av Botswanas energiförsörjning. Botswana är idag mycket beroende av import av fossila bränslen för att tillgodose sitt lands energibehov. Men det finns ett stort intresse för solenergi I Botswana både hos politiker och forskare och vid Botho universitet pågår redan utveckling och forskning i ämnet.

Utmaning
Studenter från KTH samt Botho University kommer gemensamt genomföra projektet på Botho University och inkluderar ett antal fältstudier i byn Gakgatla i Botswana. Projektet genomförs under gemensam ledning av Botho, KTH, och SolarTransition, samt lokala företag och intressenter i Botswana.

Projektet omfattar bland annat följande aktiviteter:

Identifiera och definiera vilka energiutmaningar som Botswana står inför, både på nationell nivå och mikronivå (fältstudier i lokal by Gakgatla utanför huvudstaden Gaborone).

Utifrån ovan kartläggning av energibehov föreslå energilösningar utifrån både ett tekniskt, ekonomiskt, resursmässigt och sociokulturellt perspektiv samt ta fram ett förslag på koncept alt. prototyp anpassad efter byn Gakgatlas energibehov och möjligheter.

I projektet ingår även att undersöka möjligheter för Botswana att starta egen produktion av solceller för att minska beroende av import av solceller från bl a Kina.

Resultat
Solartransitions bidrag till projektet är att medverka till kunskap- och erfarenhetsåterföring från tidigare liknande genomförda projekt i Costa Rica och Tanzania. Solartransition bidrar även med kunskap om förändringsledning samt erfarenheter av utmaningar och möjligheter utifrån ett sociokulturellt perspektiv vid projektgenomförande.

Projektsamarbetet i Botswana mellan KTH, Botho och Solartransition planerar att fortsätta utveckla och implementera solenergilösningar i samarbete med byn Gakgatla och ev. Kubung samt med lokala aktörer i Botswana.