OM OSS

Solartransition / OM OSS

SOLARTRANSITIONS MISSION

Solartransitions mission är att verka för en hållbar utveckling. Med robusta och enkla energilösningar med fokus på förnybar energi vill vi bidra till en minskad klimatpåverkan och en cirkulär ekonomi. Vi på Solartransition vill hjälpa dig att göra den gröna omställningen och leva ett hållbart fossilfritt liv.

Åsa Alström Johannesson, VD och grundare

Civilingenjör med inriktning mot energi- och miljöteknik, KTH. Åsa brinner för innovativa solenergiprojekt som bidrar till en förflyttning mot ett hållbart samhälle! Åsa har bred gedigen erfarenhet av energiprojekt med särskilt fokus på solenergi och vindkraft. Jag har god erfarenhet av solenergiprojektets alla faser från planering, projektering, genomförande och installation samt driftsfas.

Har projektlett och medverkat i både storskaliga och småskaliga projekt inom solkraft och vindkraft. Åsa har även fokus på social hållbarhet och stor erfarenhet av arbetsmiljö och säkerhet (inkl elsäkerhet) samt intergrationsarbete på volontärbasis.

Mitt mål är att verka som katalysator och inspiratör för att öka intresset för solenergi hos olika grupper i samhället. 

Nuvarande och tidigare Styrelseuppdrag:

  • Skånes Vindkrafts akademi
  • Solar region Skåne
  • Internationella husets Röda kors krets i Lund
  • LIPS, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
  • Bygga och Bo, lokal förening i Lund för hållbar utveckling
  • Grundare av SÄKU – Säkerhetskulturnätverket SÄKU

Hur bidrar Solartransition till att uppnå de Globala målen Agenda 2030?

Solartransitions mission är att verka för en hållbar utveckling. Genom vårt arbete bidrar vi att nå  FNs Globala hållbarhetsmål. Vi arbetar mot alla de 17 målen med fokus  på framförallt på följande mål: 

Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Genom vårt arbete med solenergi och vindkraft så vill vi medverka till omställningen till förnybar energi i både Sverige och övriga världen för alla!


Delmål 7.1  Tillgång till Modern energi för alla

Jämställdhet

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Solartransition arbetar för att stärka kvinnors roll med hjälp av teknik (delmål 5.B) genom utbildning och information om hållbar energi och dess möjligheter. Solenergi till alla är vårt ledord och vi har t ex deltagit aktivt i projektet Sol för alla – solel ur ett genus- och tjänstedesignperspektiv samt håller informationsträffar, studiecirklar, riktade till kvinnor.

I många delar av världen missgynnas kvinnor inom utbildning och på arbetsmarknaden. Man har sett positiva effekter av ökad energitillgång för kvinnor och flickor i t ex i Afrika både avseende livskvalitet, utbildning och hälsa samt ökat inflytande och självständighet t ex genom att ge kvinnorna ansvar för driften av en solcellsanläggning.


Delmål 5.B  Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Bekämpa klimatförändringarna

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Genom att öka tillgängligheten av förnybar energi bidrar Solartransition till en minskning av användning av fossila bränslen och minskar därmed utsläppen av växthusgaser (delmål 13.1). Solartransition bidrar även till att öka kunskapen om klimatförändringarna och bidrar till att uppnå delmål 13.3.


Delmål 13.1  Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
Delmål 13.3  Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Genomförande och partnerskap

Solartransition samarbetar och delar kunskap kring vetenskap, teknik och innovationer. Vi medverkar i samarbete  med flera företag och organisationer och deltar  globala partnerskap med ett flertal aktörer

Genom våra projekt i b la främjar  vi utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

Se Samverkan →


Delmål 17  Genomförande och partnerskap